Tapahtumakalenteri

Sunnuntai  21.7.2024Näytelmä Vielä Ehtii
Tiistai  10.9.2024Aurinkoiset Eläkeläise
Perjantai  13.9.2024Keilailu/Bowling
Torstai  19.9.2024Uinti- ja saunailta
Torstai  19.9.2024Vertaistuki
Perjantai  27.9.2024Keilailu/Bowling
Torstai  3.10.2024Vertaistuki
Torstai  3.10.2024Uinti ja saunailta

Yhdistyksen esittely

Föreningens presentation

Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry - Borgå Nejdens Diabetesförening rf on perustettu 14.4.1977. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Askola, Pornainen, Sipoo, Loviisa ja Porvoo. Jäseniä oli vuoden 2023 lopussa 455. Lapsidiabeetikoita yhdistyksessä oli 33. Yhdistys toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikoiden edunvalvojana paikallistasolla.

Edunvalvonta

Seuraamme kuntakohtaisesti diabeetikkojen omahoidon tilaa ja teemme hoidon kehittämiseksi tarvittavia aloitteita Diabetesliitolle ja paikallisesti eri viranomaisille ja yhteistyöjärjestöille.

Paikallisjärjestönä yhdistys toimii jäsenistön yhdyssiteenä ja diabeetikkojen vaikuttamiskanavana diabeteksen hoitoon ja hoidon kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Tiedotustoiminta

Jäsenkirje lähetetään vuonna 2024 koko vuodelle suunniteltuna sekä suomen että ruotsinkielisenä.

Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan internet sivujen lisäksi paikallislehtien yhdistystoimintapalstoilla.

Yhdistyksen toimistopalvelut

Yhdistys on toiminut pääasiassa kulloisenkin hallituksen jäsenten kotona. Yhteisten kokousten pitopaikkana on ollut Omenamäen palvelutalo, Porvoon Yhdistyskeskus ry:n tilat sekä hallitusjäsenten kotona.

Teemaillat ja luennot

Yhdistys järjestää teemailtoja, joiden suunnittelusta ja järjestämisestä yhteistyökumppaneiden kanssa vastaa yhdistyksen hallitus. 

Virkistystoiminta

Merkittävä osa yhdistyksen toimintaa on virkistys-, yhdessäolo-, liikunta- ja vertaistukitoiminnan järjestäminen. Järjestämme mm. liikuntatapahtumia, teatteri- ja konserttimatkoja ja kerhotoimintaa (kts. tarkemmin kohta kerhotoiminta).

Hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kerrallaan puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallituksen kokouksia pidetään vuodessa 6-8 kertaa. Hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa Diabetesliitto ry:n edustajia.

Presentation

Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry - Borgå Nejdens Diabetesförening rf grundades 14.4.1977. Till föreningens verksamhetsområde hör Borgå, Askola, Sibbo, Lovisa och Borgnäs. I slutet av år 2023 var medlemmarna 455, varav diabetikerbarn 33. Föreningen verkar till att förebygga diabetes och de tilläggsjukdomar som  förorsakas samt diabetikernas intressebevakning på lokal nivå.

Intressebevakning

Vi uppföljer det  kommunala läget när det gäller diabetikernas egen vård och gör behovliga motioner till Diabetesförbundet för utveckling av vården samt till  olika myndigheter och samarbetsorganisationer.

Information

Medlemsbrevet utkommer år 2024 enbart i ett excemplar såväl på svenska som på finska. Aktuella evenemang informeras på internet sidorna och dessutom på den lokala pressens verksamhetsspalter för föreningar.

Föreningens byråtjänster

Föreningen har huvudsakligen verkat hemma hos respektive direktionsmedlemmar. De gemensamma direktionsmötena har hållits på Äppelbackens servicecenter och  Borgå Nejdens Föreningscentral samt hemma hos direktionsmedlemmarna.

Temakvällar och föreläsningar

Föreningen ordnar tillsammans med samarbetsparterna temakvällar vars planering och arrangemang föreningens styrelse ansvarar för. 

Rekreation

En märkbar del av föreningens verksamhet är att ordna rekreation, association, motions- och kamratstödsverksamhet. Vi ordnar bl.a med motionsevenemang, teater- och konsertresor och klubbverksamhet (se närmare kerhot).

Förvaltning

Till föreningens styrelse hör under verksamhetsperioden ordförande samt 4-8 ordinarie ledamöter. Styrelsen väljer inom sej viceordförande, sekreterare inom eller utanför styrelsen, kassör samt övriga erfordeliga tjänstemän. Styrelsemöten hålls 6-8 per år. Vid behov inbjuds Diabetesförbundets representanter till styrelsemöten.